CIBAlogo免扣
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
วุฒิการศึกษา (ภาษาไทย)
วุฒิการศึกษา (อังกฤษ)
บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

วิชาเลือก 9 สาขาวิชา

กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดดิจิทัล
กลุ่มวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาการจัดการการเงินยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจประกันภัย
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาเซียน
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจจีน
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก

ติดต่อหลักสูตร

02-9547300 ต่อ 339

ค่าใช้จ่าย

ค่าหน่วยกิต เหมาจ่าย
ค่าเล่าเรียนต่อเทอม 42,000 บาท
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 168,000 บาท

ลักษณะการศึกษา

เรียนแบบ BLOCK COURSE ครั้งละ 1 วิชา เป็นเวลา 4-5 สัปดาห์ (วิชาละ 45 ชั่วโมง)

ทุนการศึกษา

ทุนส่วนลดข้าราชการและเครือญาติ 10%
ทุนส่วนลดศิษย์เก่า DPU 10%

การผ่อนชำระ

**สามารถผ่อนชำระได้ 6 งวด/ปี